GİZLİLİK VE KVK AYDINLATMA POLİTİKASI

Kişisel verilerin gizliliğine saygı gösterilmesi ve bunların korunması Umayla Yaşam için en önemli unsurlardan biri olduğundan bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik ve Veri Koruma Politikası”), Umayla Yaşam Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti. (“Umayla Yaşam ” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.umaylayasam.com uzantılı internet sitesini (“Site”) ziyaret eden ve Site üzerinden bilet alan, hizmetlerimizi kullanan kişilerin kişisel verilerinin nasıl kullanıldığının ve muhafaza edildiğinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.
Umayla Yaşam, işbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’nı ilgili mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’nda yapılan değişiklikler Site’de yayınlanarak derhal yürürlüğe girecektir. Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’nın şimdiki halinden haberdar olmak için Site’yi ziyaret etmeniz gerekmektedir. Site’nin kullanılması ve/veya bilet satın alınması, herhangi bir limit, uygunluk ya da değişiklik olmayacak şekilde işbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’na tabi olup, ilgili kişilerin buradaki hüküm ve koşulları kabul etmediği takdirde, Site’nin kullanımını bitirmesi gerekmektedir.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Korunması
İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası ile Site’yi ziyaret eden üye ve/veya kullanıcılarımıza aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılmaktadır:
• Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;
• Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
• Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
• Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
• Veri Sahiplerinin hakları;
• Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?
Üye ve/veya kullanıcılarımızın Site’yi ziyaret etmesi dolayısıyla aşağıdaki kişisel veriler elde edilmektedir:
• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi (adres, telefon, e-posta adresi)
• Müşteri İşlem Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Pazarlama Bilgisi
• Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
• Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Bir gerçek kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Umayla Yaşam , üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

Üye ve/veya kullanıcıların Kişisel verileri, Umayla Yaşam tarafından Site’yi ziyaret etmeleri dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler ve benzer teknolojiler, internet sitesini ziyaretiniz esnasında sizin hakkınızda bilgi edinmemizi sağlar. Çerez, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve sizin daha önce internet sitemizi ziyaret edip etmediğinizi fark etmemizi sağlar. Çerezleri, Siteyi kullanırken, Siteyi kullanımınızı, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızın inceleyerek, web sitesi tecrübenizi kişiselleştirerek siteyi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır: Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler:
• Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler
• Kullandığınız cihaza ait bilgiler
• Cinsiyet
• Yaş aralığı
• www.umaylayasam.com adresine hangi site üzerinden tıklanarak gelindiği
• Site içi müşteri davranışları
• IP adresiniz
• Lokasyon bilgileri
• Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)

Tarayıcınızdan çerezleri tamamen veya kısmi olarak her zaman engelleyebilirsiniz. Microsoft İnternet Explorer tarayıcısından “Araçlar/ İnternet Seçenekleri” içerisinden “Gizlilik Ayarları” alt başlığından “Çerezleri Sil” sekmesini seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak, internet sitesinin tüm ayarlarını kullanmanıza engel yaratabilmektedir. Ayrıca, kullanmakta olduğunuz tarayıcının menü kısmından yardım sekmesine tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek çerez engelleme konusunda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Ek olarak, Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği
Üye ve/veya kullanıcıların Site’yi ziyaret etmesi dolayısıyla elde edilen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Umayla Yaşam tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların satış birimi, pazarlama birimi gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için satış birimi, pazarlama birimi gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği
Üye ve/veya kullanıcıların elde edilen kişisel verileri, kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir:
• Umayla Yaşam iş ortaklarımıza (sunulan hizmetlerle alakalı dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri gibi),
• Hissedarlarımıza,
• İştiraklerimize,
• Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
Yukarıdaki maddeler dışında Umayla Yaşam, üye ve/veya kullanıcılardan temin edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden mesul olup, üye ve/veya kullanıcıların onayı olmadan temin edilen kişisel veriler üçüncü kişilere iletilemeyecek ve üye ve/veya kullanıcılara bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacaktır.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Umayla Yaşam tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Umayla Yaşam , Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.
Veri Sahiplerinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptirler:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Umayla Yaşam, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize [[email protected]] mail adresinden ve/veya [*Öncü Sok. Büyükhanlı Konutları B2 D:20 34740 Suadiye, Kadıköy/İstanbul] adresine posta yolu ile iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Umayla Yaşam tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler
Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Üye ve/veya kullanıcılarımız tarafından hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının bilinmesi ve Site kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sitemiz, üçüncü kişilere ait web sitelerine ilişkin bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait bu web sitelerini ve web sitelerinde yer alan hiçbir içeriğin kontrolümüzde olmadığını belirtmek isteriz. Tedbirli olmalı ve ziyaret ettiğiniz sitelerin de gizlilik ve aydınlatma metinlerini kontrol etmenizi rica ederiz.
Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları ve/veya taleplerinizi e-mail ile, [email protected]‘a gönderebilirsiniz.

Diğer Hükümler
İşbu Gizlilik ve KVK Aydınlatma Politikası yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
İşbu Gizlilik ve KVK Aydınlatma Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.
Umayla Yaşam’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!