WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÇEREZ POLİTİKASI

Aşağıda hükümleri yazılı Web Sitesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Umayla Yaşam Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Umayla Yaşam” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.umaylayasam.com uzantılı internet sitesini (“Site”) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve etkinlik biletlerini satın alabilmeniz için gerekli kuralları ve Site’de kullanılan çerezlere ilişkin Çerez (Cookie) Politikasını (“Çerez Politikası”) içermektedir. Site’yi ziyaret etmekle, kullanmakla ve/veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlamakla tüm gerçek ve tüzel kişiler Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’nı, Kullanım Koşulları’nı ve Çerez Politikası’nı okuduğunu, içeriğini anladığını, bağlı olduğunu, bunlara ve Site ile ilgili yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uygun davranacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. İlgili kişilerin buradaki hüküm ve koşulları kabul etmediği takdirde, Site’nin kullanımına derhal son vermesi gerekmektedir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları:
1.Tanımlar:
Site: Umayla Yaşam tarafından www.umaylayasam.com uzantısıyla işletilen ve Umayla Yaşam tarafından belirlenen çerçeve kapsamında çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
Üye: Umayla Yaşam’dan ürün/hizmet temini etmek üzere yararlanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, Umayla Yaşam tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site’de mevcut olan üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel kişi bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlemde bulunabilir. Üye adı üyeye özel olup, aynı üye adının iki farklı Üye’ye verilmesi mümkün değildir.
Kullanıcı: Site’yi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden her türlü gerçek ve tüzel kişidir.
Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: Site’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Umayla Yaşam arasında elektronik ortamda akdedilen üyelik sözleşmesidir.
Kişisel Veri: 6698 sayılı Kanun uyarınca bir gerçek kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

2.Hizmetlerin Kapsamı:
Umayla Yaşam’ın, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
Umayla Yaşam’ın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Site’de satışa sunulan etkinlik biletleri ve diğer ürünlerin; Üye ve/veya Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, ilgili etkinlikte yer durumunun ve/veya ilgili tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen zamanlarda ve/veya sürede hizmetin ve/veya malın müşteriye kargo firması tarafından Umayla Yaşam adına ayıpsız olarak teslimidir.
Umayla Yaşam, Site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve kalitesini tayin etmekte büsbütün serbest olup, Site içerisinden verilecek hizmetleri ve içerikleri, Site’ye blog koyma vs. gibi her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Umayla Yaşam’ın hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla söz konusu değişiklikler yürürlüğe konmuş addedilir. Umayla Yaşam, Üye ve/veya Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye ve/veya Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin ulaşımına kapatabilme ve yok etme hakkına haizdir. Umayla Yaşam, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve mehil vermeden kullanabilir.
Site bünyesinde takdim edilecek olan hizmetlerden faydalanabilmek için Üye ve/veya Kullanıcıların Umayla Yaşam tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Umayla Yaşam, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe konmuş addedilir.
Umayla Yaşam, lüzumlu gördüğü zamanlar Site kapsamındaki hizmetleri ve/veya Siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tümüyle durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tümüyle durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Umayla Yaşam’ın Üyelere ve/veya Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Yasağı:
Web sitesinin ve mobil uygulamanın tasarımı, içerik, metin, fotoğraf, ses, müzik, artwork, görsel, grafik, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Umayla Yaşam’a ait aittir ve/veya Umayla Yaşam tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Söz konusu fikri mülkiyet haklarının sahibinin rızası olmadan indirdiği, kopyaladığı, aktardığı, yayınladığı, sakladığı veya başka herhangi bir şekilde kullandığınız takdirde ilgili yasa ve hakları ihlal ediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Umayla Yaşam’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Umayla Yaşam’ın karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlusunuz.
Kullanıcı, hiçbir koşul ve şartta Umayla Yaşam’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini ve yukarıdaki paragrafta sayılan içerik ve unsurları, Umayla Yaşam’ın yazılı onayı olmadan kendi faaliyetleri için kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yükleyemez. Kullanıcı, Umayla Yaşam’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

4.Koşullarda Değişiklik:
Umayla Yaşam, lüzumlu olan herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulların’da ve Site’de yer alan ve/veya zamanla yer alacak olan diğer ilgili formlarda, bilgilerde, içerikte ya da metinlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler düzenli olarak Site’de yayınlanacak olup, yayınlanma süresinden itibaren uygulanacak ve hemen yürürlüğe girecektir. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan tüm Üye ve/veya Kullanıcı’lar, Umayla Yaşam tarafından işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her tarzda değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle Umayla Yaşam Site’de yer alan ve/veya ileride yer alacak olan diğer ilgili formlardaki, bilgilerdeki, içerikteki ya da metinlerdeki değişikliklerden Üyelerin ve/veya Kullancıların haberdar olmamasından mesul olmayıp, Üyelerin ve/veya Kullancıların Site’nin Kullanım Koşulları sayfasını düzenli olarak takip etmesi ehemmiyet arz etmektedir.

5.Site Kullanımının Kapsamı:
Üyelerin ve/veya Kullancıların Site’yi sadece hukuka uygun şekilde kişisel kullanımları için ziyaret etme ve görüntüleme, Site’den, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, bilet (veya başka ürünler) satın alma ve diğer kişisel kullanımları için yararlanma ve işlem yapma hakkına sahiptir.
Bu kapsamda, yukarıdaki 4. Maddede detaylıca açıklana fikri mülkiyet haklarına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere, Umayla Yaşam tarafından yazılı olarak izin ve/veya yetki verilmedikçe, Üyeler ve/veya Kullancılar Site’yi hukuka uygun şekilde kişisel kullanımları haricinde başka herhangi bir amaçla hiç bir şekil ve surette kullanamaz. Aksi halde Site’yi ve içeriğini işbu Kullanım Koşulları’na aykırı kullananlar hakkında Umayla Yaşam yasal işlem başlatacaktır.
Üyelerin ve/veya Kullancıların Site dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerdeki her türlü hukuki, cezai ya da sair sorumluluk münhasıran Üyelere ve/veya Kullancılara ait olup, Umayla Yaşam’ın Üyelerin ve/veya Kullancıların Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerinden dolayı Üyeler’e ve/veya Kullancılar’a karşı ve üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Umayla Yaşam’a herhangi bir sorumluluk tevcih edilmesi halinde, ilgili Üyelerin ve/veya Kullanıcılar’ın Umayla Yaşam’ın her türlü zararını derhal tazmin etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Umayla Yaşam her türlü tedbiri almaya, gerekli yasal ve idari yollara da başvurmaya yetkilidir.
Umayla Yaşam, Site’nin aralıksız veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Umayla Yaşam, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında Üye ve/veya Kullanıcılara belirli bir hedefe uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Umayla Yaşam, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Bu tip kötü amaç içeren programların, kodların veya materyallerin engellenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri getirilmesi için gerekli olan tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Üye ve/veya Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Umayla Yaşam, Site’nin belirli bir maksata uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Umayla Yaşam Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Umayla Yaşam, Site’nin kullanılmasından ya da Umayla Yaşam hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek neticeler konusunda hiçbir garanti vermez.
Kullanıcının kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak korumak görevimizdir. Bu nedenle kişisel veri toplama, kullanma, saklama, transfer ve kişisel veriye erişim konusunda tüm politika ve uygulamalarımızın KVKK hükümleri ile uyumlu olmasını garanti ederiz. Bu konuda daha detaylı bilgi için Gizlilik ve KVK Aydınlatma Politikamızı incelemenizi rica ederiz.
Web sitesi ve (gerektiğinde) mobil uygulama siparişleri için MasterCard ve Visa kartlar kullanılmaktadır.
Kredi Kartı Satın Alma Güvenliği hizmeti (örneğin Visa Doğrulama Hizmeti veya MasterCard Güvenlik Kodu) kapsamında Alıcılar kendi kredi kartlarını özel bir şifre ve güvenlik kodu kullanarak güvenli bir şekilde alışveriş gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte alışverişte kullanılan kredi kartları geçerli olmalı ve alıcının kendi ismini taşımalıdır. Müşterilerimiz Güvenli satın alma işlemi gerçekleştirmek için opsiyonel olarak sunduğumuz 3D işlemini olarak kullanabilirler.
Teslimat için herhangi bir ek bedel ödenmesi gerektiğinde bu durum ödeme işleminin tamamlanmasından önce tarafınıza bildirilecek ve onayınıza sunulacaktır.
Tüm ürün fiyatları Türk Lirası cinsinden listelenmiştir. Web sitesi ve (gerektiğinde) mobil uygulamada yer alan ürün fiyatları fiziksel mağazalarımızdaki aynı ürünlere ilişkin fiyatlardan farklı olabilir. Bu durumda geçerli fiyat satın alma tarihinde Web sitesi ve (gerektiğinde) mobil uygulamada yer alan fiyatlardır.
Siparişlerin kabulü Umayla Yaşam’ın takdirindedir.
Online işlemlerin güvenli yapılabilmesi için tarafımızca TLS (Transport Layer Security) teknolojisi ve SSL sertifikası kullanılmaktadır.

6.Sorumluluk:
Umayla Yaşam; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Umayla Yaşam kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Umayla Yaşam hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Umayla Yaşam; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.
Umayla Yaşam’ın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Umayla Yaşam’ın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
Umayla Yaşam, Site üzerinden, Umayla Yaşam’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu ‘link’ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Umayla Yaşam’ın herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.
İşbu Kullanım Koşulları, Umayla Yaşam Satış Politikasını ve Beyanı’nı da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

7.Devir Yasağı:
Umayla Yaşam, Site’yi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve sunmakta olduğu hizmetleri bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye ve/veya Kullanıcılar Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve almakta olduğu hizmetleri veya herhangi bir kısmını, Umayla Yaşam’ın önceden onayı olmaksızın başka bir kişiye devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8.Mücbir Sebepler:
Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Umayla Yaşam yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Kullanıcı bu durumda Umayla Yaşam’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

9.Uygulanacak Hukuk ve Yetki:
İşbu Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, işbu Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası’ndan veya bunlarla ilgili ya da Site’yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili herhangi bir ihtilâfın çıkması halinde söz konusu ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözümlenecek ve söz konusu ihtilafta İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri görevli ve yetkili olacaktır.
İşbu Kullanım Koşullarının Üyeler ve/veya Kullanıcılar tarafında ihlâl edilmesi halinde, Umayla Yaşam Üyelerin ve/veya Kullanıcıların Site’yi kullanmasın geçici süreyle veya süresiz olarak son verebilir, gelecekte Site’yi kullanmalarına engel olabilir ve/veya kendi menfaatlerini korumak için Üyeler ve/veya Kullanıcılar aleyhine ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

Çerez (Cookie) Politikası
Üye ve/veya Kullanıcıların Site’den en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için Site’de çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Üye ve/veya Kullanıcıların çerez kullanılmasını tercih etmemesi halinde tarayıcılarının ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirler. Ancak böyle bir tercih yapılması durumunda Site’nin Üye ve/veya Kullanıcılar tarafından kullanımı etkilenebilecektir. Üye ve/veya Kullanıcıların tarayıcılarından çerez ayarlarını değiştirmediği sürece Site’de çerez kullanımını kabul ettikleri varsayılacaktır. Üye ve/veya Kullanıcılardan toplanan verilerle ilgili düzenlemelere Site’de yer alan Gizlilik ve Veri Koruma Politikası’ndan ulaşılabilir.
Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Site’de çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:
• Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla Üye ve/veya Kullanıcılar’a sunulan hizmetleri geliştirmek,
• Site’yi iyileştirmek ve Sitesi üzerinden Üye ve/veya Kullanıcılar’a yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri Üye ve/veya Kullanıcılar’ın tercihlerine göre kişiselleştirmek;
• Site’nin, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın ve Umayla Yaşam’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Sitede Kullanılan Çerez Türleri
Oturum Çerezleri

(Session Cookies) Oturum çerezleri Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı Üye ve/veya Kullanıcılar’ın ziyaretleri süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları Üye ve/veya Kullanıcılar’ın doldurmasını sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies) Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, Üye ve/veya Kullanıcılar’ımıza daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler Üye ve/veya Kullanıcılar’ımıza tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla Üye ve/veya Kullanıcılar’ın cihazlarında depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Üye ve/veya Kullanıcılar’in Siteyi kullanım amacı gibi hususlar göz önünde bulundurarak Üye ve/veya Kullanıcılar’a özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Üye ve/veya Kullanıcılar’in Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmesi durumunda, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın cihazlarında Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’yi daha önce ziyaret ettiği anlaşılır ve Üye ve/veya Kullanıcılar’a iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle Üye ve/veya Kullanıcılar’a daha iyi bir hizmet sunulur.
Sitede Kullanılan Çerezler
Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies) Üye ve/veya Kullanıcılar, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada Site kullanıcısı olduğu belirlenerek, Üye ve/veya Kullanıcılar’ın her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Analitik Çerezler
(Analytical Cookies) Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.